V živote vodiča môže nastať situácia, kedy bude potrebné zrušiť alebo zmeniť Povinné zmluvné poistenie (PZP). V tomto článku sa pozrieme na proces výpovede PZP, dôvody na zrušenie poistky a na čo by sme nemali zabúdať. Na konci článku budete vedieť podať platnú výpoveď PZP.

Dôvody pre výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré by vodič mohol zvážiť výpoveď PZP:

 • Zmena poisťovne: Ak ste našli výhodnejšiu ponuku od inej poisťovne, môžete zrušiť súčasnú poistku a uzavrieť novú zmluvu s inou poisťovňou.
 • Predaj vozidla: Ak ste predali alebo darovali vozidlo, je potrebné zrušiť PZP pre toto vozidlo.
 • Odhlásenie vozidla z evidencie: V prípade, že vozidlo je odhlásené z evidencie, nie je potrebné mať preň platné PZP.
 • Dlhodobá nevýužitnosť vozidla: Ak plánujete dlhodobo nepoužívať vozidlo, môžete zrušiť PZP a ušetriť tak na poistnom.

Ako podať výpoveď PZP

Výpoveď PZP sa podáva písomne. Väčšina poisťovní poskytuje špeciálne formuláre na výpoveď PZP, ktoré nájdete na ich webových stránkach alebo v pobočkách poisťovne. Výpoveď by mala obsahovať:

 • Meno a priezvisko poistníka
 • Adresu trvalého bydliska poistníka
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dátum účinnosti výpovede

Výpovedná lehota a účinnosť výpovede

Výpovedná lehota je zvyčajne 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede poisťovni. Výpoveď PZP vstúpi do platnosti po uplynutí výpovednej lehoty. V prípade predaja vozidla sa PZP zruší automaticky okamžikom prevodu vlastníctva vozidla.

Dôležité upozornenie

Ak zrušíte PZP bez uzavretia novej poistnej zmluvy a budete naďalej vlastniť a používať vozidlo, môže vám hroziť pokuta až do výšky niekoľko tisíc eur. Väčšina štátov má zákonnú povinnosť držať pre vozidlo platné PZP. Preto je dôležité, aby ste pred zrušením súčasnej poistky uzavreli novú zmluvu s inou poisťovňou alebo sa postarali o predaj či odhlásenie vozidla z evidencie.

Zrušenie PZP pri zmene poisťovne

Ak ste našli lepšiu ponuku od inej poisťovne, najprv uzavrite novú poistnú zmluvu a až potom zrušte starú. V prípade zmeny poisťovne môžete využiť tzv. zákonné premlčanie, ktoré vám umožní zrušiť PZP bez výpovednej lehoty, ak uzavriete novú zmluvu s inou poisťovňou do 15 dní od doručenia výpovede pôvodnej poisťovni.

Zrušenie PZP pri predaji vozidla

Pri predaji vozidla je potrebné zrušiť PZP pre dané vozidlo. Výpoveď PZP sa v tomto prípade stáva účinnou okamžikom prevodu vlastníctva vozidla na nového majiteľa. Nový majiteľ má povinnosť uzavrieť vlastnú poistnú zmluvu pre vozidlo.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje pozornosť a dodržanie zákonných povinností. Ak plánujete zrušiť svoje PZP, postupujte podľa uvedených krokov a dávajte si pozor, aby ste neporušili zákonné požiadavky. Ako vodiči, dbajme na to, aby sme mali pre naše vozidlá vždy platné PZP, čím zabezpečíme pokoj a bezpečnosť na cestách.

Dôvody na zrušenie PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť zrušiť svoje PZP. Medzi najčastejšie patria:

a) Nájdenie lepšej ponuky: Ak ste našli poisťovňu, ktorá vám ponúka lepšie podmienky alebo nižšiu cenu, môžete zvážiť zrušenie súčasnej poistky a prechod k novej poisťovni.

b) Zmena vozidla: Pri zmene vozidla, napríklad pri kúpe nového auta alebo motocykla, je potrebné uzavrieť novú poistnú zmluvu pre nové vozidlo a zrušiť starú zmluvu pre pôvodné vozidlo.

c) Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, musíte zrušiť svoju poistnú zmluvu pre dané vozidlo. Nový majiteľ má povinnosť uzavrieť vlastnú poistnú zmluvu.

d) Odhlásenie vozidla: Ak sa rozhodnete svoje vozidlo odhlásiť z evidencie, musíte zrušiť aj PZP pre dané vozidlo.

Dôležité upozornenia pri zrušení PZP

Pri zrušení PZP je dôležité dodržiavať niekoľko zásad, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa problémom:

 • Pred zrušením PZP sa uistite, že máte uzavretú novú poistnú zmluvu pre vozidlo, ak to vyžaduje situácia (napr. pri zmene poisťovne alebo nákupe nového vozidla).
 • Dodržiavajte zákonné lehoty a postupy pri výpovedi PZP. V prípade neskorého zrušenia alebo nedodržania zákonných povinností môžu vám hroziť pokuty.
 • Pamätajte, že zrušenie PZP pri predaji vozidla sa stáva účinným okamžikom prevodu vlastníctva vozidla na nového majiteľa.

Zrušenie PZP je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje dodržanie zákonných povinností a postupov. Dôvodmi pre zrušenie PZP môžu byť napríklad zmena vozidla, predaj vozidla, nájdenie lepšej ponuky alebo odhlásenie vozidla z evidencie. Pred zrušením PZP sa uistite, že ste uzavreli novú poistnú zmluvu (ak je to potrebné) a dodržiavate zákonné lehoty a postupy.

Často kladené otázky

a) Aké sú dôsledky nezrušenia PZP pri predaji vozidla?

Ak neprevediete alebo nezrušíte PZP po predaji vozidla, zodpovednosť za škody spôsobené vozidlom zostáva na predávajúcom. Predávajúci sa teda môže stať zodpovedným za škody, ktoré spôsobí nový majiteľ vozidla. Preto je dôležité PZP zrušiť alebo preniest na nového majiteľa čo najskôr.

b) Mohol by som zrušiť PZP a znova ho uzavrieť pri tej istej poisťovni za lepšiu cenu?

Tento krok môže byť riskantný a nemusí vždy priniesť želané výsledky. Poisťovne môžu mať svoje interné pravidlá a podmienky, ktoré vám môžu znemožniť získanie lepšej ceny pri opätovnom uzavretí PZP. Ak vám poisťovňa ponúkne lepšiu cenu, odporúčame vždy najprv skontaktovať poisťovňu a prejednať možnosti zmeny ceny pri súčasnej poistke.

c) Môžem zrušiť PZP uprostred poistného obdobia?

Áno, PZP môžete zrušiť uprostred poistného obdobia, ale uistite sa, že ste dodržali všetky zákonné lehoty a postupy pri výpovedi PZP. Môže byť tiež dôležité zvážiť možné náklady spojené s predčasným ukončením poistky, ako aj to, či máte uzavretú novú poistnú zmluvu, ak je to potrebné.

d) Môže mi poisťovňa odmietnuť zrušenie PZP?

Poisťovňa nemôže odmietnuť zrušenie PZP, ak ste dodržali všetky zákonné lehoty a postupy. Pokiaľ máte splnené všetky podmienky pre zrušenie PZP, poisťovňa musí vašu žiadosť o zrušenie poistky akceptovať.