Profesijné vzdelávanie vychádzajúce z MBA

Špecializácia: Základy rozvoja ľudských zdrojov

Stručný popis vzdelávacieho programu

Profesijné vzdelávanie MBA je rozšírené vzdelávanie pre manažérov v oblasti praktického managementu. Vzdelávací program MBA Základy rozvoja ľudských zdrojov poskytuje vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe. Praktický management znamená aplikáciu znalostí priamo do praxe – cieľom je riešenie konkrétnej situácie v oblasti strategického riadenia vo vašej firme.
Vzdelávací program MBA Základy rozvoja ľudských zdrojovje jedinečným programom, ktorý je zameraný na ľudské zdroje a ich rozvoj. Ponúka moderné metódy a techniky rozvoja ľudských zdrojov, ktoré umožňujú zvýšiť kvalitu a potenciál ľudských zdrojov vo firme.

Stručná obsahová náplň vzdelávacieho programu

Obsahom všetkých modulov je vysvetlenie základných pojmov, metód a techník v oblasti strategického riadenia, praktická aplikácia vybraných analýz a princípy tvorby stratégie a ich implementácie. Správnosť riešení a postupov si overíte konzultáciami a diskusiami.

Cieľ vzdelávacieho programu

Zvýšenie konkurencieschopnosti, výkonnosti a bezpečnosti firmy rozvojom ľudských zdrojov. Rozvoj ľudských zdrojov je špecifickou zložkou riadenia ľudských zdrojov, zameranou na systematický profesijný rast a rozvoj ľudských zdrojov, vytváranie stratégií a podmienok rozvoja vrátane koncipovania moderných podporných a motivačných programov pre rozvoj pracovníkov.

Cieľová skupina vzdelávacieho programu

Vzdelávací program MBA Základy rozvoja ľudských zdrojov je určený pre manažérov, členov manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a pracovníkov, ktorí chcú získať konkurenčnú výhodu v oblasti HR.

Podmienky prijatia

Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej na:
https://goo.gl/forms/APbcSCoUrU1mMOr82

Rozsah vzdelávacieho programu

1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 8 hodín priamej výučby:
Modul 1: Strategické vedenie a rozvoj ľudských zdrojov
Modul 2: Strategické riadenia inovácií
Modul 3: Kreatívny a znalostný manažment
Modul 4: Systematické vzdelávanie a profesijný rozvoj, kariérny manažment, podmienky pre rozvoj HR
Modul 5: Rozvoj kompetencií osobného manažmentu (výcvik)
Modul 6: Business koučing a koučovacie prístupy

2). 2 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce

Trvanie vzdelávacieho programu

Štandardná doba štúdia: jeden rok
Intenzívne štúdium: 6 mesiacov.

Výučba prebieha vždy počas víkendov (t.j. v sobotu a v nedeľu) 6 mesiacov a následne majú študenti cca. 6 mesiacov na odovzdanie a obhajobu záverečnej práce.

Forma a metódy výučby

Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.
Diskusia, riešenie prípadových štúdií, výmena praktických skúseností a príkladov z praxe.
Výklad lektora so sprievodnou diskusiou, rozbor prípadových štúdií a riešenie konkrétnych situácií, využitie analytických a diagnostických metód, výcvik praktických zručností, individuálne a skupinové konzultácie.

Študijný materiál

Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu - ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.

Garanti vzdelávacieho programu

Mgr. Ladislav Koubek, MBA
PhDr. Petr Krajáč, Ph.D.
Mgr. David Kryštof

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu

Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.
Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).
Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.
Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.

Poznámka:
V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.

Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu

Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu

Termín a čas konania vzdelávacieho programu

Október 2016
Apríl 2017

Poznámka:
Počas výučby je účastníkom vzdelávacieho programu k dispozícii občerstvenie vrátane obedu.

Minimálny počet účastníkov

10

Poznámka:
Ponúkaný kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny. V tomto prípade sa termín a miesto dohodne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Cena vzdelávacieho programu

2.999€ ( s DPH)

Kontaktná osoba

PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2
Tel.: +421 2 6820 3621, +421 911 478 998
E-mail:

 

FORMULÁR PRE PODANIE PRIHLÁŠKY

Charakteristika programu

 
 
Naspäť hore