Profesijné vzdelávanie vychádzajúce z LLM

Špecializácia: Základy obchodného práva v kontexte EÚ

Stručný popis vzdelávacieho programu

Profesijné vzdelávanie vychádzajúce z LLM je rozšírené vzdelávanie pre právnikov a odborníkov, pohybujúcich sa v právnej oblasti.

Vzdelávací program LLM Základy obchodného práva v kontexte EÚ poskytuje vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

Stručná obsahová náplň vzdelávacieho programu

Obsahom všetkých modulov je vysvetlenie základných pojmov, metód a techník v oblasti práva, praktická analýza vybraných právnych problémov a diskusia o implementácii v prostredí jednotlivých firiem účastníkov kurzu. Správnosť riešenia a postupov si overíte diskusiami a konzultáciami.

Cieľ vzdelávacieho programu

Zvýšenie právneho povedomia, schopnosť identifikovať riziká pochádzajúce z právneho prostredia a zvýšiť bezpečnosť firmy rozvojom ľudských zdrojov v oblasti práva využívaním efektívnych metód a techník strategického riadenia.

Cieľová skupina vzdelávacieho programu

Vzdelávací program LLM Základy obchodného práva v kontexte EÚ je určený pre právnikov, advokátov a ďalších špecialistov pohybujúcich sa v prostredí práva.

Podmienky prijatia

Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej na:
https://goo.gl/forms/APbcSCoUrU1mMOr82

Rozsah vzdelávacieho programu

1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 8 hodín priamej výučby:
Modul 1: Základy práva EÚ
Modul 2: Ekonomika a politika EÚ
Modul 3: Strategický management pre právnikov
Modul 4: Európske súťažné právo
Modul 5: Bankovníctvo a poisťovníctvo v kontexte EÚ
Modul 6: Medzinárodné právo obchodné

2). 2 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce

Trvanie vzdelávacieho programu

Štandardná doba štúdia: jeden rok
Intenzívne štúdium: 6 mesiacov

Výučba prebieha vždy počas víkendov (t.j. v sobotu a v nedeľu) 6 mesiacov a následne majú študenti cca. 6 mesiacov na odovzdanie a obhajobu záverečnej práce.

Forma a metódy výučby

Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.
Diskusia, riešenie prípadových štúdií, výmena praktických skúseností a príkladov z praxe.
Výklad lektora so sprievodnou diskusiou, rozbor prípadových štúdií a riešenie konkrétnych situácií, využitie analytických a diagnostických metód, výcvik praktických zručností, individuálne a skupinové konzultácie.

Študijný materiál

Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu - ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.

Garanti vzdelávacieho programu

JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Ing. Antonino Milicia, Ph.D.
Mgr. Petr Běhan, Ph.D.
Ing. Karel Osička, MBA
JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D.

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu

Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.
Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).
Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.
Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.

Poznámka:
V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.

Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu

Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu

Termín a čas konania

Január 2017

Poznámka:
Počas výučby je účastníkom vzdelávacieho programu k dispozícii občerstvenie vrátane obedu.

Minimálny počet účastníkov vzdelávacieho programu

10

Poznámka:
Ponúkaný kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny. V tomto prípade sa termín a miesto dohodne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Cena vzdelávacieho programu

2.999€ ( s DPH)

Kontaktná osoba

PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2
Tel.: +421 2 6820 3621, +421 911 478 998
E-mail:

 

FORMULÁR PRE PODANIE PRIHLÁŠKY

Charakteristika programu

 
 
Naspäť hore