Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: vedúci oddelenia Ústavného práva a štátovedy, Ústavu verejného práva Fakulty práva

Pracovisko: Rektorát


Vzdelanie


Je absolventom právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1983).
V rokoch 1983 -86 absolvoval prax justičného čakateľa na Mestskom súde v Bratislave, ktorú ukončil justičnou skúškou.  Titul kandidát vied (CSc.) získal na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied (1991). Postgraduálne štúdium absolvoval na Ottawskej univerzite v Kanade (1994 – 95). Habilitáciu na docenta ústavného práva absolvoval v roku 1997 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Titul profesora v odbore ústavné právo získal na Trnavskej univerzite v r. 2005 po inauguračnej prednáške „Súdna moc a moc sudcov na Slovensku.“ Od roku 2012 je nositeľom vedeckého titulu DrSc., kde sa osobitne zhodnotilo jeho dielo Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch (vyše 2000 stranová monografia).

Pedagogická činnosť

Pedagogickej činnosti sa na Paneurópskej vysokej škole venuje od jej vzniku a špecializuje sa na ústavné právo. Prednáša aj v učebných predmetoch ako napr.:  Štátoveda, Teória a prax legislatívy, Orgány ochrany práva, Súčasné ústavné systémy atď.

Prax

Od roku 1986 pôsobí prof. Svák na Ministerstve spravodlivosti SR, kde zastáva pozíciu generálneho riaditeľa sekcie edičných činností a od roku 1990 je šéfredaktorom časopisu Justičná revue.

Vedecká a publikačná činnosť

Prof. Svák prednášal na mnohých vedeckých národných i medzinárodných konferenciách a seminároch (napr. Borovec, Viedeň, Hong Kong, Peking, Salzburg, Varšava), bol členom riešiteľských tímov viacerých projektov a grantov. Je autorom 11 vedeckých monografií, 18 vysokoškolských učebníc a vyše 300 vedeckých a odborných článkov a štúdií.

Rektor
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8803
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

 

 
Naspäť hore