Vzdelávacie podujatia

VZDELÁVACIE PODUJATIA CENTRA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA PEVŠ, n.o.

09/2016 – 09/2017

Paneurópska vysoká škola poskytuje v mieste svojho sídla (v Bratislave) akreditované vzdelávanie na 5 fakultách, a to vo všetkých troch stupňoch štúdia. Viac informácií o našich akreditovaných študijných programoch sa dozviete tu a tu.

Okrem riadne akreditovaného vysokoškolského vzdelania, poskytuje PEVŠ, n.o. v spolupráci s jej partnermi v SR aj zahraničí a v súlade s čl. III jej štatútu aj rôzne semináre, školenia, kurzy, besedy a prezentácie (v neakreditovanom režime), ktoré poskytujú významný súbor vedomostí pre rôzne skupiny osôb tak v rámci teórie, ako aj praxe (ďalej aj ako „ďalšie vzdelávanie PEVŠ, n. o.“). Tieto vzdelávacie podujatia realizuje PEVŠ, n.o. prostredníctvom svojich Pracovísk ďalšieho vzdelávania (ďalej aj ako „PDV“).

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava): PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.     
e-mail:
Pracovisko ďalšieho vzdelávania Žilina - koordinátor: Ing. Boris Prievozník         
e-mail:
Pracovisko ďalšieho vzdelávania Ostrava - koordinátor: Mgr. Dagmar Půdová        
e-mail:
Pracovisko ďalšieho vzdelávania Praha - koordinátor: Mgr. Dagmar Půdová        
e-mail:

Viac o našich vzdelávacích podujatiach v režime ďalšieho vzdelávania sa dozviete z tabuliek, ktoré sa nachádzajú nižšie.

Poznámka k položke „Úhrada“:

Kategória „A“ – zahŕňa študentov riadne zapísaných v dennej alebo externej forme akreditovaného štúdia (Bratislava) na ktorejkoľvek fakulte Paneurópskej vysokej školy, resp. účastníkov programu Univerzita tretieho veku (= 0,00 Eur)
Kategória „B“ – zahŕňa zamestnancov verejnej správy
Kategória „C“ – zahŕňa všetky osoby nespadajúce do kategórie „A“ a kategórie „B“

Informácie o konkrétnych miestach, resp. miestnostiach výučby, spôsobe úhrady príslušného poplatku a pod. nájdete na našich web stránkach alebo Vám tieto, ako aj akékoľvek ďalšie súvisiace informácie poskytne koordinátor príslušného pracoviska ďalšieho vzdelávania.

Na stiahnutie:

Zoznam vzdelávacích podujatí

 
 
Naspäť hore