SUPERVÍZOR pre psychológov

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave 2. beh akreditovaného špecializačného vzdelávania

Supervízor pre psychológov v školách a v školských zariadeniach“

Cieľ vzdelávania: Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon kariérovej pozície supervízora pre psychológov a školských psychológov v školách a v školských zariadeniach.

Druh kontinuálneho vzdelávania: špecializačné vzdelávanie (§37 zákona č.390/2011 Z. z.)

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná v rozsahu 100 hodín (80 hodín prezenčne, 20 hodín dištančne)

Organizácia vzdelávania:
Akreditované špecializačné vzdelávanie sa organizuje v 3 blokoch vždy posledný týždeň v mesiaci:
1. blok: 28.9.2016, 29.9.2016, 30.9.2016
2. blok: 25.11.2016, 26.11.2016
3. blok: 26.1.2017, 27.1.2017, 28.1.2017
so záverečnou skúškou a obhajobou práce pred skúšobnou komisiou do 12 mesiacov odo dňa začatia behu.

Pre kategóriu odborných zamestnancov:
Psychológovia s minimálne 5-ročnou praxou v odbore podľa aktuálne platnej legislatívy zahŕňajúc všetky školy a školské zariadenia (s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa - Mgr.) v študijnom odbore psychológia a v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a s absolvovaním 4-semestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou, s kariérovým stupňom samostatný psychológ a samostatný školský psychológ, psychológ s 1. atestáciou a školský psychológ s 1. atestáciou, psychológ s 2. atestáciou a školský psychológ s 2. atestáciou).

Garant vzdelávacieho programu:
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle §43 ods.3 zákona č.317/2009 Z.z. v znení zákona 390/2011 Z.z.

Lektorské zabezpečenie vzdelávania:
Pracovníci Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy a ďalší pozvaní odborníci z iných univerzít v SR a zo zahraničia (Veľká Británia, Nemecko a  Česká republika).

Obsah vzdelávacieho programu:
Odborno-teoretická časť vzdelávania:
Supervízia v školskom a  výchovno-vzdelávacom prostredí - teoretické základy.
Supervízor psychológov a školských psychológov - osobnosť a etika práce.
Techniky supervízie v školskej a výchovno-vzdelávacej praxi.
Odborno-praktická časť vzdelávania:
Supervízne kompetencie a ich rozvoj.
Bálintovská skupina, case study.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie vzdelávania:
Frekventant môže pristúpiť k záverečnej skúške po absolvovaní 80 %-nej účasti na vzdelávaní. Záverečná skúška bude pozostávať z obhajoby písomnej záverečnej skúšky a z video nahrávky alebo audio nahrávky supervidovania práce (audio, video nahrávka práce s klientom, skupinou, tímom) prezentované a analyzované pred 3-člennou komisiou.

Podmienky absolvovania záverečnej skúšky:

Pred záverečnou skúškou absolvent odovzdá nasledovné materiály:

  1. Denník supervízora (cca 5 str.)
  2. Teoreticky spracovanú tému (cca 10 str.)
  3. Case study-Prípadovú štúdiu(cca3-5 str.)
  4. Audio/video záznam zo supervízie na CD

Priebeh záverečnej skúšky
Skúška sa koná pred trojčlennou komisiou a pozostáva z troch častí:

  1. Ohajoba teoretickej práce (15 min. Powerpoint. prezentácia a 10 min. diskusia)
  2. Analýza denníka supervízora
  3. Prezentácia Case study


Počet kreditov:
35 kreditov – z toho 20 kreditov za rozsah vzdelávania a 15 kreditov za spôsob ukončenia (§12 ods.1 a odst. 2, písm. c) vyhlášky MŠ SR č.445/2009 Z.z.)

Spôsob prihlasovania sa na vzdelávanie:
Uchádzač sa prihlasuje dobrovoľne prihláškou (viď. webová stránka fakulty psychológie), ktorú zašle poštou na adresu Fakulta psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava s poznámkou „SUPERVÍZOR“, a to do konca júna 2016. Prihláška musí byť potvrdená vedúcim pracovníkom školy alebo školského zariadenia, pečiatkou ako dôkaz preukázania požadovanej kvalifikácie uchádzača. Ak odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou kópiu diplomu a ďalšie dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine.

Finančné, materiálne zabezpečenie vzdelávania:
Náklady spojené s realizáciou vzdelávania si hradia uchádzači sami v sume 600 Eur. V cene sú zahrnuté: prednášková činnosť lektorov a najmä zahraničných prednášateľov, materiálne zabezpečenie vzdelávania - učebné zdroje (pracovné listy, psychodiagnostické testy, učebné pomôcky a i.), prezentačné vybavenie (dataprojektor, plátno, kamera, premietač, tabuľa, flipchartový papier, fixky, kamera a i.). Účastníci vzdelávania si taktiež vo vlastnej réžii hradia cestovné náklady, náklady spojené s prípravou na ukončenie vzdelávania – účasť na konzultáciách, zabezpečenie potrebnej študijnej literatúry.

Poplatok 600 EUR uhraďte pred vstupom na vzdelávanie na číslo účtu:

Číslo účtu: 2628117107/1100
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2811 7107
SWIFT: TATRSKBX
Adresa banky: TATRA BANKA, a.s., Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava
Adresa prijímateľa: PEVŠ n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: 091116117

......................................................................................................................................................
Ústrižok o zaplatení doneste so sebou na vzdelávanie.

Vzdelávanie sa otvorí pri počte 10 záujemcov!
Adresa na posielanie prihlášok:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Informácie a kontaktné osoby:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
kancelária č. 0.07-2
tel.: +421 2 482 08 867
e-mail:

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
kancelária č. 0.08-1
tel.: +421 2 482 08 873
e-mail: henrieta.rolkova@paneurouni.com

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore